Ons team  |  Links 

Algemene voorwaarden Crèmediscounter


Cremediscounter biedt een perfecte service. Als er onverhoopt een probleem is, lossen wij dat altijd naar tevredenheid op. Ons klachtensysteem biedt zelfs de mogelijkheid om een geschillencommissie in te schakelen. Elke bestelling wordt snel en met de meeste zorg verwerkt. Zolang alles goed gaat, is er niets aan de hand, maar mochten er onduidelijkheden rondom uw bestelling ontstaan, gelden onderstaande leveringsvoorwaarden.
Bestellen bij Cremediscounter houdt in dat u accoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Wij stellen ons graag even voor aan u
E-mail: info@huidinstituutvitae.nl
Internet: www.huidinstituutvitae.nl
Webshop : www.cremediscounter.nl


De overeenkomst
- De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cremediscounter direct per mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


Veiligheid van uw persoonlijke gegevens
Privacy is van groot belang. Wij van Cremediscounter hechten hier veel waarde aan. Tijdens de bestelprocedure vragen wij om persoonlijke gegevens. De gevraagde persoonlijke informatie is nodig zodat wij de bestellingen snel en correct kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om een goede service te kunnen verlenen en u van onze aanbiedingen op de hoogte te houden.
Cremediscounter weet uw vertrouwen op waarde te schatten en zal uw persoonlijke gegevens goed beschermen. De ingevoerde gegevens komen in het bestand van Cremediscounter. Dat bestand zal niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en de controle op bezorging van uw product(en).

Onze prijsstelling
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.Voor een bestellingen boven 55 euro berekenen wij geen verzendkosten.
Cremediscounter behoudt zich het recht voor de prijzen 1 x per jaar te wijzigen, dit zal in het algemeen plaatsvinden in januari. Mocht dit gevolgen hebben voor een reeds lopende bestelling, zullen wij u hierover berichten. Uiteraard heeft u dan het recht om de bestelling te annuleren.

Uw bestelling en onze communicatie naar u
Na elke bestelling ontvangt u automatisch een bestelbevestiging op het door u opgegeven e-mail adres. Wij adviseren u altijd te controleren of de bestelling goed is ontvangen en verwoord. Onze bestelbevestiging is bindend in geval van een dispuut. Als u onduidelijkheden aantreft op uw bevestiging bent u verplicht zelf contact met ons op te nemen over de onjuiste gegevens.

Cremediscounter kan de overeenkomst ontbinden als:
- er goede redenen zijn, om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
- als wij uw bestelling niet accepteren. Wij zullen dan uiteraard gemotiveerd aangeven waarom de bestelling wordt geweigerd. Wij reageren altijd binnen 14 dagen.

Mocht u een vraag, aan- of opmerking hebben over uw bestelling vermeldt dan altijd uw bestelnummer.

Betalingsmogelijkheden
Als u de producten laat bezorgen kunt u kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden :
- overschrijven via bankrekening
- betalen via Ideal
- contant betalen
- levering onder rembours


Overschrijven via bankrekening
Uw bestelling kunt u betalen door het bedrag van uw bestelling over te schrijven op
ons rekeningnummer onder vermelding van uw bestelnummer en uw adresgegevens.
Zodra het bedrag is bijgeschreven op onze rekening verzenden wij kosteloos de bestelling. U kunt uiteraard ook kiezen om de bestelde producten af te komen halen.

Als u contant wilt betalen
Contante betaling is mogelijk als u bij ons instituut de producten komt ophalen. Neemt u van te voren even contact met ons op, zodat alles voor u klaar gezet kan worden.
Producten kunnen afgehaald worden gedurende onze geldende openingstijden te weten:
- maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur.
- zaterdag van 08.30 - 16.30 uur.

Leveringen onder Rembours
Indien u bezwaar heeft tegen overschrijving, of niet in de gelegenheid bent de bestelde producten zelf op te komen halen, kunt u ook kiezen voor levering onder rembours. De kosten voor de rembourszending zijn voor uw rekening.

Bestellen vanuit het buitenland
Vanuit andere landen betaald u middels een bankoverschrijving met behulp van de internationale bankgegevens van Cremediscounter. Kosten die aanvullend gemaakt moeten worden om uw bestelling te verwerken en te versturen komen voor uw rekening.


In gebreke stelling
Mocht u in gebreke blijven zijn de wettelijke rente en buiten gerechtelijke incassokosten voor uw rekening. U wordt dan in gebreke gesteld. Tevens is er geen aanvullende ingebreke stelling vereist. De klant is in dit geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Cremediscounter verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling is de klant bovendien verplicht tot vergoeding aan ons van de door ons gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Cremediscounter is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het door consument verschuldigde bedrag.

Levering van uw bestelling
Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen aan u te leveren, doch uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling.
Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn zoals bij:
- het tijdelijk niet op voorraad hebben van een product.
- deelleveringen (wij kunnen slechts 1 deel van uw bestelling leveren).
U heeft dan als klant van Cremediscounter het recht om de bestelling te annuleren één maand na de effectieve besteldatum.

Soms is het mogelijk dat artikelen niet langer leverbaar zijn, omdat zij uit het assortiment zijn gehaald. Natuurlijk bieden wij u dan een alternatief aan. Mocht u niet in willen gaan op dit alternatief, storten wij het bedrag van het artikel dat niet geleverd kan worden terug op uw bankrekening.

Cremediscounter maakt gebruik van TNT Post en GLS voor de bezorging van uw bestelling. Nadat de artikelen door de TNT Post of GLS zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.
Het is mogelijk de bestelling (al dan niet onder contante betaling) af te halen te Apeldoorn (NL). Dit kan echter alleen op afspraak.


Eigendomsvoorbehoud en beschadiging
De bestelde items zijn pas eigendom van de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.
Op het moment van aflevering van de producten van Cremediscounter bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de producten is ontstaan.

Reclameren en aansprakelijkheid
Cremediscounter raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk te melden, onder vemelding van het bestelnummer, de productgegevens en de geconstatteerde beschadiging.
Blijkt er inderdaad iets mis te zijn met de levering, zal Cremediscounter:
- de desbetreffende items tegen factuurwaarde terugbetalen.
- of voor vervangen zorgdragen. U krijgt dan altijd een nieuw product geleverd, nadat u het oorspronkelijke product heeft retour gezonden.
- mocht de producent het geleverde product voor onderzoek retour wensen te ontvangen, dan zorgen wij voor de communicatie hieromtrent.
- De afgeleverde artikelen bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst, bij normaal gebruik, mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
- Wij proberen onze website zo volledig en zorgvuldig mogelijk op te stellen. Echter kunnen wij onvolledige en onjuiste informatie verstrekking niet volledig uitsluiten, daarom zijn wij hiervoor ook niet aansprakelijk
- Wij zullen altijd onze uiterste best doen om afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk weer te geven. Uiteraard onder voorbehoud van taal en typefouten
- Mochten wij aansprakelijk zijn voor schade, dan ontvangt u de maximale factuurwaarde van het betreffende product dat op de bestelling vermeldt staat retour of een vervangend product.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Als er sprake is van overmacht
In geval van overmacht is Cremediscounter niet verplicht tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Retourzendingen
- U kunt onze producten maximaal 8 dagen op zicht houden. De zichttermijn gaat in op de dag dat u de producten ontvangt. Sommige producten kennen geen zichttermijn. Dit betreft dan specifieke aanbiedingen en producten die wij uitverkopen. Uiteraard maken wij bij dit product altijd melding van het feit dat hier geen zichtermijn voor geldt.
- Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
- Tijdens een zichttermijn verwachten wij van de koper, dat zij zorgvuldig met de geleverde producten omgaat. Dit geldt voor verpakking, product en toebehoren. Ook het gebruik is bepalend voor het retourzenden van producten. Is een product half gebruikt, nemen wij deze niet retour.
- Indien redelijkerwijze mogelijk, retourneerd u de producten in de originele verpakking aan Cremediscounter, conform de door de Cremediscounter verstrekte instructies.
- De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
- Bij vooruitbetaling zal Cremediscounter het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Geschillen
Als u onverhoopt toch niet tevreden bent over onze producten of diensten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij ontvangen klachten graag schriftelijk via e-mail: info@huidinstituutvitae.nl   Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
Cremediscounter behoudt zich het recht voor om geschillen voor te leggen aan een bevoegd rechter.
 Zoeken  |  Disclaimer